Založenie občianskeho združenia

Občianske združenie sa radí medzi právnické osoby, ktoré predstavujú iste spoločenstvo občanov. Stretávajú za účelom dosiahnutia vopred stanovený cieľ. Občianske združenie je voľne združovanie sa občanov Slovenskej republiky. Ich cieľom je riešiť sociálne problémy, ktoré sa týkajú našej populácie, čiže nás všetkých. Toto dobrovoľne združenie umožňuje občanom svojvoľne sa stretávať a diskutovať na rôzne najnovšie témy, rozoberať problematiku, ktorá sa týka činnosti, ktorej sa občianske združenie podrobne venuje. Zväčša sa jedna o nejaké kluby, združenia, skupiny či zväzy. Ich hlavným účelom je dosiahnuť svoje spoločne ciele, ktoré si spoločne určili.

Založenie

Občianske združenia sa nezakladajú za účelom finančného zisku. Snažia sa dospieť k najlepšiemu možnému riešeniu, ktoré bude viesť k priaznivým zmenám v konkrétnej oblasti. Chcú zlepšiť podmienky a poskytnúť verejnú pomoc všetkým, čo to potrebujú. Venovať sa môžu napríklad ekologickým problémom, ktoré sužujú našu planétu, rozvoju mládeži v mnohých oblastiach, ako je šport, umenie či vzdelávanie, pomoci starším, chorým a chudobným, ktorí sú odkázaní na druhých, pomoc týraním zvieratám a ohrozeným druhom. Čo sa týka vzniku občianskeho združenia ide o vcelku nenáročný postup, ktorým, ako žiadateľ musíte prejsť. Po administratívnej stránke je založenie jednoduché a plynule. Prvým krokom je vypracovanie a podanie samotného návrhu. Tento návrh sa podáva na ministerstvo vnútra, a to elektronickou formou. Takýto návrh musia podávať minimálne 3 osoby. Tieto osoby sa skladajú z právoplatných občanov SR. Žiadatelia musia taktiež tento návrh podpísať.

Založenie

Môžete sa stretnúť aj s označením prípravný výbor združenia, ktorý označuje práve týchto žiadateľov o občianske združenie. Obsah návrhu tvoria základné údaje a informácie o členov tohto prípravného výboru. Z pravidla sú to mena, priezviska, bydliska, rodné čísla. Treba uviesť, že minimálna jedna osoba z tohto prípravného výboru musí dosiahnuť minimálny vek 18, čiže musí byť plnoletá. Nenáročnosť nepredstavuje ani finančná stránka tohto založenia. Správny poplatok je vo výške 66€. Okrem návrhu, ktorý tvorí akýsi základ je potrebné spísať a poslať aj stanovy. Stanovy obsahujú súhrn záväzných pravidiel, ktoré sú spojené s občianskym združením. Rozsah sa odporúča na približne jednu A4.